آپوزیت ۷۲ در یوتوب برنامه این هفته یکروز زودتر در دسترس قرار میگیرد. اگر این برن…

‫آپوزیت ۷۲ در یوتوب
برنامه این هفته یکروز زودتر در دسترس قرار میگیرد.
اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن کوشا باشید‬


‫Upozit 72 – Jan 10 – آپوزیت ۷۲‬

http://j.mp/1h0HjTW‫ مهمترین اتفاق هفته گذشته بگو مگوی آقای بزرگ (شخص اوّل مملکت) با رئیس جمهور منتخب (شخص دوّم مملکت) در دو سخنرانی جداگانه بود …‬

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: