زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنید.

‫زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنید.‬


FREE Iranian Political Prisoners

‫زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنید. نگذاریم زندانیان سیاسی گمنام باقی بمانندBelow are the petitions for most of the over 200 political prisoners seen in the video: .هوشنگ رضائی را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Iranian political prisoner Houshang Rezaei‬http://j.mp/14d1sFK‫ اصغری را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Iranian political prisoner Vahild Asghari:‬http://j.mp/1tGFnDZ‫ و احمد دانشپور (پدر و فرزند) را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of father and son Mohsen & Ahmad Daneshpour‬http://j.mp/14d1r4D‫ و لقمان مرادی را اعدام نکنیدPetition to FREE Zanyar and Loghman ‬http://j.mp/1tGFpMd‫ آروند را اعدام نکنید:Petition to FREE Mansour Arvand:‬http://j.mp/14d1rl1‫ برایی را آزاد کنیدPetition to FREE Mohammad Baryaie, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/14d1sWc‫ ملک پور را آزاد کنیدPetition to STOP the execution of Saeed Malekpour‬http://j.mp/1tGFnUz‫ آلخانی را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Iranian political prisoner Behrouz Alkhani:‬http://j.mp/1tGFq2M‫ آقایان را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Iranian political prisoner Younes Aghayan: ‬http://j.mp/14d1sWk‫ الله لطیفی را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Iranian political prisoner HABIBOLAH LATIFI:‬http://j.mp/14d1tcA‫ اخکندی را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Iranian political prisoner RASHEED AKHKANDI:‬http://j.mp/14d1rBz‫ حبیب‌الله افشاری و علی افشاری را اعدام نکنیداز همه دوستان خواهش میکنیم برای امضاء این تومار به آدرس زیر مراجعه کنندPetition to STOP the executions of Iranian political prisoners Ali and his brother Habibollah Afshari:‬http://j.mp/1tGFqjg‫ – 23. هادی راشدی, محمد علی عموری‌نژاد, جابر آلبوشوکه, مختار آلبوشوکه و هاشم شعبانی‌نژاد را اعدام نکنید (at least two have already been executed by the Iranian government) Petition to STOP the execution of 5 Iranian Ahwazi political prisoners in Iran (Jaber al-Boushakeh, Hashem Shabani, Mokhtar al-Boushakeh, Mohamad Ali Ammori and Rahman Asakereh):‬http://j.mp/14d1tcS‫ ملازاده را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Iranian political prisoner Reza Mollazadeh:‬http://j.mp/1tGForA‫ قنبری را آزاد کنیدPetition to STOP the execution of Abdolreza Ghanbari (sentenced changed to imprisonment):‬http://j.mp/1tGFqzK‫ سعید ماسوری را آزاد کنیدPetition to FREE Dr. Saeed Masouri‬http://j.mp/1tGFqzS‫ حردانی را آزاد کنیدPetition to FREE Khaled Hardani‬http://j.mp/1tGFqQb‫ متین پور را آزاد کنیدPetition to FREE Said Matinpour‬http://j.mp/14d1rSc‫ آزاد کنید امان‌الله مستقیمPetition to FREE Emanuallah Mostaqim:‬http://j.mp/14d1tJT‫ میکایلی را آزاد کنیدPetition to FREE Aram Mekayeli, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/14d1s8y‫ کردپور را آزاد کنید.Petition to FREE Masoud Kordpour:‬http://j.mp/14d1s8C‫ کردپور را آزاد کنید‬http://j.mp/1tGFrDT‫ عابدینی نصر را آزاد کنیدPetition to FREE Abolfazl Abedini Nasr:‬http://j.mp/14d1s8K‫ معتمدی مهر را آزاد کنیدPetition to Free Mahdi Motamedi-Mehr‬http://j.mp/1tGFrUh‫ سقر را آزاد کنیدPLEASE SIGN PETITIONPetition to FREE Arash Saghar:‬http://j.mp/14d1sp6‫ امین آگوشی را آزاد کنیدPetition to FREE Mohammad Amen Agoshi:‬http://j.mp/1tGFuiV‫ ذهابیان را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Ashkan Zahabian:‬http://j.mp/1tGFuj1‫ آزاد کنید محمد علی طاهریPetition to FREE Mohammad Ali Taheri:‬http://j.mp/1tGFrUv‫ جلالیان را آزاد کنیدPetition to FREE Zeinab Jalalian:‬http://j.mp/14d1ugH‫ بداقی را آزاد کنیدPetition to FREE Rasoul Badaghi‬http://j.mp/1tGFsaN‫ باستانی را آزاد کنیدPetition to FREE Masoud Bastani:‬http://j.mp/14d1ugN‫ شاه نظری را آزاد کنیدPetition to FREE Basher Shahnazari, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1tGFuzw‫ لدنی را آزاد کنید.Petition to FREE Masoud Ladani‬http://j.mp/1wlwYId‫ دادخواه را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Shahin Dadkhah:‬http://j.mp/1pQSibX‫ کروبی را آزاد کنیداPetition to FREE Iranian political prisoner Mehdi Karroubi:‬http://j.mp/1wlx1DL‫ حسین کلبی را آزاد کنیدPetition to FREE Gholam Hossain Kalbi:‬http://j.mp/1pQSish‫ شاه قلعه را آزاد کنیدPetition to FREE Saeed Shahghaleh:‬http://j.mp/1pQSgkn‫. فرزاد صمدی را آزاد کنیدPetition to FREE Farzad Samadi, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1wlx16N‫ خانجانی را آزاد کنیدPetition to Free Behfar Khanjani:‬http://j.mp/1pQSism‫ خانجانی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian Student Activist and political prisoner Navid Khanjani:‬http://j.mp/1wlx2aQ‫ خانجانی را آزاد کنیدPetition to FREE Foad Khanjani:‬http://j.mp/1pQSisr‫ الدین خانجانی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Jamalodean Khanjani:‬http://j.mp/1tGFAHg‫ شریفی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Kamal Sharifi:‬http://j.mp/1tGFxLB‫ جراحی را آزاد کنیدPetition to Free Mohammad Jarrahi‬http://j.mp/14d1DRx‫ معزی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Ali Moezzi:‬http://j.mp/1tGFxLH‫ زردویی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Mansur Zardui:‬http://j.mp/14d1CwH‫ كاظميني بروجردي را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Hossein Kazemeini Boroujerdi:‬http://j.mp/1tGFAHu‫ زینالی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Saeed Zeinali:‬http://j.mp/1tGFxLO‫ آزاد کنید مصطفی بردبارPetition to FREE Iranian political prisoner Mostafa Bordbar:‬http://j.mp/14d1Eoi‫ کریمی‌ را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian Political Prisoner Ahmad Karimi:‬http://j.mp/1tGFy28‫ صدوقی را آزاد کنید:Petition to FREE Iranian political prisoner Abdollah Sadooghi:‬http://j.mp/14d1CNn‫ دلیرثانی را آزاد کنیدPetition to FREE Amir Khosrow Dalirsani:‬http://j.mp/1tGFy2l‫ فتحی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Farshid Fathi:‬http://j.mp/14d1EEU‫ ایرانی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Behnam Irani :‬http://j.mp/14d1EF0‫ عابدینی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian-American pastor and political prisoner SAEED ABEDINI:‬http://j.mp/1tGFyiK‫ داوری را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Mohammad Davari:‬http://j.mp/14d1D3X‫ حیدری را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Ghazi Heidari :‬http://j.mp/1tGFyzc‫ ابراهیمزاده را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Behnam Ebrahimzadeh:‬http://j.mp/14d1FZE‫ اسدی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Hassan Asadi:‬http://j.mp/1tGFBet‫ شهابی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Reza Shahabi:‬http://j.mp/14d1FbR‫ بهاور را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Emad Bahavar:‬http://j.mp/1tGFyPD‫ رضا رجائی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Ali Reza Rajai:‬http://j.mp/14d1Ggb‫ صمیمیِ را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Keyvan Samimi:‬http://j.mp/1tGFyPL‫ خضری را آزاد کنیدPetition to FREE Anvar Khezri, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/14d1Fsz‫ داوودی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian teacher and political activist Arzhang Davoudi:‬http://j.mp/1wlx2Yy‫ واضحان را آزاد کنیدPetition to STOP the execution of Iranian political prisoner Farah Vazehan:‬http://j.mp/1wlx3eW‫ کهندل را آزاد کنیداز همه دوستان خواهش میکنم برای امضاء این تومار به آدرس زیر مراجعه کنندPetition to FREE Iranian political prisoner Saleh Kohandel:‬http://j.mp/1wlx4Q1‫ هادی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Assadullah Hadi:‬http://j.mp/1pQShom‫ اسدالله اسدی را آزاد کنیداز همه دوستان خواهش میکنم برای امضاء این تومار به آدرس زیر مراجعه کنندPetition to FREE Iranian political prisoner Dr. Assadollah Assadi:‬http://j.mp/1pQSjfQ‫ حمیدی شفیق را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner & student activist Mehdi Hamidi Shafigh:‬http://j.mp/1pQSkjP‫ بادوزاده را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Jahangir Badouzadeh:‬http://j.mp/1wlx3vs‫ تمویی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Ahmad Tamoui:‬http://j.mp/1wlx3vx‫ زمانی را آزاد کنیداز همه دوستان خواهش میکنیم برای امضاء این تومار به آدرس زیر مراجعه کنندPetition to FREE Iranian political prisoner Shahrokh Zamani:‬http://j.mp/1pQSkk1‫ اسدی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Majid Assadi:‬http://j.mp/1wlx3LS‫ حکمتی را آزاد کنیدPetition to FREE Amir Hekmati‬http://j.mp/1wlx3M4‫ اکبری منفرد را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Maryam Akbari Monfared:‬http://j.mp/1pQSkAr‫ اسکندری را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner MOSTAFA ESKANDARI:‬http://j.mp/1wlx5DA‫ توکلی را آزاد کنیدPetition to FREE Majid Tavakoli‬http://j.mp/1pQSjN1‫ قادریان را آزاد کنیدPetition to FREE Pedram Ghaderian‬http://j.mp/1pQSkQV‫ هانی یازرلو را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Dr. Hani Yazerlou:‬http://j.mp/1pQSk3n‫ تاجیک را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Mehdi Tajik:‬http://j.mp/1wlx6Y2‫ جلال نبوی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner JALAL NABAVI:‬http://j.mp/17LfFUw‫ ریحانه حاج ابراهیم دباغ را آزاد کنیدPetition to Free reyhaneh haj ebrahim dabagh‬http://j.mp/1wlx6ax‫ حائری را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner SAEED HAERI:‬http://j.mp/1pQSl7v‫ نوری را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner KASRA NOURI:‬http://j.mp/1pQSl7D‫ مرادی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner HAMID REZA MORADI:‬http://j.mp/1pQSlo0‫ دانشجو را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner MOSTAFA DANESHJOU:‬http://j.mp/1wlx6r7‫ عبداللهی را آزاد کنیدPetition to FREE Davoud Abdullahi, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1wlx6Hu‫ اسلامی وکیل دراویش گنابادی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Amir Eslami .‬http://j.mp/1pQSnfz‫ کرم پور وکیل دراویش گنابادی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Afshin Karampour .‬http://j.mp/1pQSnfI‫ انتصاری را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Reza Entesari:‬http://j.mp/1wlx9De‫ عبدی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Mostafa Abdi:‬http://j.mp/1pQSlEA‫ یداللهی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Farshid Yadollahi:‬http://j.mp/1wlx7LO‫ بهروزی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Omid Behroozi:‬http://j.mp/1B8QLCF‫ فضلی, لطیف حسنی, آیت مهربیگلو, بهبود قلیزاده, شهرام رادمهر را آزاد کنیدPetition to FREE 5 Iranian Azerbaijani political prisoners (Mahmoud Fazli, Latif Hassani, Ayat Mehr Bayglu, Behboud gholi Zade, and (Shahram Radmehr:‬http://j.mp/10VZ9Vh‫ حسین موسوی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Mir-Hossein Mousavi:‬http://j.mp/1zMrRXU‫ کریمی را آزاد کنیدPetition to FREE Ayoub Karimi, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1B9uOn4‫ جلالی فر را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian Student Activist and political prisoner Saeed Jalalyfar:‬http://j.mp/1B9uOn9‫ زهرا رهنورد را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Zahra Rahnavard:‬http://j.mp/1B8QMXo‫ کوکبی را آزاد کنیدPetition to FREE Omid Kokabee‬http://j.mp/1EBtjfD‫ هدایت را آزاد کنیدPetition to FREE Bahareh Hedayat‬http://j.mp/1EBtjfI‫ زاده را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian attorney and political prisoner Mohammad Seifzadeh :‬http://j.mp/1B8QOyg‫ مرادی را آزاد کنیداز همه دوستان خواهش میکنیم برای امضاء این تومار به آدرس زیر مراجعه کنندPetition to FREE Kurdish political prisoner, Ali Moradi, serving a 30 years sentence in Iran:‬http://j.mp/1B8QNdO‫ علی‌ دادخواه را آزاد کنیدPetition to FREE Mohammad Ali Dadkhah:‬http://j.mp/1EBtjw8‫ سلطانی را آزاد کنیدPetition to FREE Abdolfattah Soltani‬http://j.mp/QocN8L‫ کامران شیخه را آزاد کنیدPetition to FREE Kamran Sheikheh, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1B8QNuf‫ رحمت پناه را آزاد کنید.Petition to FREE Andan Rahmat Panah:‬http://j.mp/1B8QNuo‫. دکتر رحمان قهرمان پور را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Dr. Rahman Ghahremanpour:‬http://j.mp/1EBtjMO‫ هنرور شجاعی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Arash Honarvar Shojayee :‬http://j.mp/1B8QOOW‫ میردامادی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Mohsen Mirdamadi:‬http://j.mp/1EBtlEg‫ محمودی را آزاد کنید Petition to FREE Iranian political prisoner Namagh Mahmoudi:‬http://j.mp/1B8QP5s‫ نیلی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Mustafa Neli:‬http://j.mp/1B8QQGw‫ پورشجری را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Mohammadreza Purshajari:‬http://j.mp/1B8QQWU‫ خدایی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Mehdi Khodai:‬http://j.mp/1EBtmbc‫ نقی پور را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Nasour Naghipour:‬http://j.mp/1B8QPCn‫ اقدامی را آزاد کنیدPetition to FREE Jafar Eghdami‬http://j.mp/1B8QPCv‫ شریفی را اعدام نکنید Petition to STOP the execution of Arash Sharifi, a political prisoner sentenced to death by the Iranian government. ‬http://j.mp/1EBtmbo‫ (پیروز) منصوری را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Mohammad Ali Mansouri:‬http://j.mp/1EBtkQB‫ حسن پور را آزاد کنیدPetition to FREE Adnan Hassanpour‬http://j.mp/1B8QPT3‫ نبوی را آزاد کنیدPetition to FREE Zia Nabavi‬http://j.mp/1EBtkQP‫ صیدی راد را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Fereidoon Seydi Rad:‬http://j.mp/1B8QQ9p‫ کاپیتان یعقوب ملکی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian pilot, Iran and Iraq war veteran, and political prisoner Captain Yaghoub Maleki:‬http://j.mp/1EBtmIk‫ اکبر محمد زاده را آزاد کنیدPetition to FREE Ali Akbar Mohammadzadeh:‬http://j.mp/1EBtlnF‫ ثابت را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Mahvash Sabet:‬http://j.mp/1B8QQ9B‫ کمال آبادی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Fariba Kamalabadi:‬http://j.mp/1EBtojj‫ کاشانی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Kamal Kashani:‬http://j.mp/1B8QT56‫ صدری را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Siamak Sadri:‬http://j.mp/1B8QSy8‫ مرکزی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Payam Markazi:‬http://j.mp/1EBtmYR‫ فهندژ را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Foad Fahandej:‬http://j.mp/1EBtozT‫ فهندژ را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Farhad Fahandej:‬http://j.mp/1B8QSOw‫ سنائی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Farahmand Senaie:‬http://j.mp/1EBtoA3‫ ابسته را آزاد کنیدPetition to FREE Qasim Abstia, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1pR3wNy‫ صدقی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Farhad Sedghi:‬http://j.mp/1pR3uFe‫ حبیب ریگی را اعدام نکنیدSTOP the execution of Iranian political prisoner Habib Rigi:‬http://j.mp/1pR3x3U‫ حسامی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Faran Hesami‬http://j.mp/1pR3x3Z‫ رحیمیان را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Kamran Rahimiyan (brother of Keyvan)‬http://j.mp/1pR3uFn‫ رحیمیان را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner, Bahai professor Keyvan Rahimian (brother of Kamran Rahimiyan)‬http://j.mp/1pR3uFr‫ بر ماشتی را اعدام نکنید Petition to STOP the execution of Aalem Barmashti, a political prisoner sentenced to death by the Iranian government:‬http://j.mp/10VZp6D‫ شکری را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Hakimeh Shokri‬http://j.mp/1pR3x49‫ رزیتا واثقی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Rozita Vaseghi‬http://j.mp/10VZqYg‫ یزدان نژاد را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Misagh Yazdan Nejad:‬http://j.mp/1pR3xkz‫ رسول مروت را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Khizr Rasoul Morovat:‬http://j.mp/10VZpnh‫ نسیم را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Iranian political prisoners Saman Nasim:‬http://j.mp/1pR3Ag7‫ شهیدی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Eghan Shahidi:‬http://j.mp/10VZpDJ‫ تیزفهم را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Vahid Tizfahm:‬http://j.mp/1pR3xRC‫ حسینی را آزاد کنیدStop the execution Iranian political prisoner Sami Hosseini:‬http://j.mp/10VZpU8‫ محمدی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Iraj Mohammadi:‬http://j.mp/10VZrvm‫ نصرالهی را آزاد کنیداز همه دوستان خواهش میکنیم برای امضاء این تومار به آدرس زیر مراجعه کنند:‬http://j.mp/10VZrvo‫ خادم را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Nooshin Khadem:‬http://j.mp/1pR3y8a‫ صدیق کبودوند را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Mohammad Sadegh Kaboudvand:‬http://j.mp/10VZrLU‫ رضایی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Saeid Rezaie:‬http://j.mp/10VZqaN‫ ملک رییسی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Mohammad Saber Malek Raisi:‬http://j.mp/1wlXe5l‫. محمود بادوام را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Mahmoud Badavam:‬http://j.mp/1wlXelH‫ قادری را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Vafa Ghaderi:‬http://j.mp/1wlXelP‫ حسین رضایی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian Kurdish political prisoner Mohammad Hossein Rezaie:‬http://j.mp/1wlXhhh‫ آزاد کنید عفیف نعیمیPetition to FREE Iranian political prisoner Afif Naeimi:‬http://j.mp/1wlXgKq‫ آزاد کنید بهروز توکلیPetition to FREE Iranian political prisoner Behrouz Tavakoli:‬http://j.mp/1wlXhht‫ پدرام را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Massoud Pedram:‬http://j.mp/1zMrYTf‫ زیبای را آزاد کنید Petition to FREE Iranian political prisoner Ramin Zibaei:‬http://j.mp/1zMrY5T‫ آزاد کنید سعید مدنی Petition to FREE Iranian political prisoner Saeed Madani: ‬http://j.mp/1wlXhOh‫ امینی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Akbar Amini:‬http://j.mp/1zMrYmg‫ بنازاده امیرخیزی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Kobra Banazadeh Amirkhizi:‬http://j.mp/1wlXhOu‫ بنازاده امیرخیزی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Mohammad Banazadeh Amirkhizi:‬http://j.mp/1wlXi4T‫ حاتم را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Siavash Hatam:‬http://j.mp/1wlXktD‫ بایمانی را آزاد کنید Petition to FREE Iranian political prisoner Afshin Bayemani:‬http://j.mp/1wlXkJZ‫ زیاری را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Kourosh Ziyari:‬http://j.mp/1wlXilu‫ محمودیان را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Asghar Mahmoudian:‬http://j.mp/1zMs1i2‫ اتحادی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Shamim Etehadi:‬http://j.mp/1wlXiBW‫ الله حائری را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Mashallah Haeri:‬http://j.mp/1zMs1yk‫ نقشبندی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Molavi Naghshbandi:‬http://j.mp/1wlXlh5‫ شفیع‌پور را آزاد کنیداز همه دوستان خواهش میکنیم برای امضاء این تومار به آدرس زیر مراجعه کنندPetition to FREE Iranian political prisoner and student activist Maryam Shafipour:‬http://j.mp/1zMrZqs‫ ثابت را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner and student activist Soroush Sabet:‬http://j.mp/1B9uW66‫ یوسف‌پورسیفی را آزاد کنیدPetition to FREE human rights activist and Iranian political prisoner Mohamad Hassan Yousef Pourseifi:‬http://j.mp/1sE0bwI‫ علی ناظری را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian dentist and political prisoner Dr. Ali Nazeri:‬http://j.mp/1B9uWmD‫ ترلانی را آزاد کنیدPetition to FREE student activist and Iranian political prisoner Hassan Tarlani:‬http://j.mp/1B9uWCY‫ سهراب زاده را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner Afshin Sohrabzadeh:‬http://j.mp/1xNsFrl‫ نصیری را اعدام نکنید Petition to STOP the execution of Ahmad Naseri, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1xNsEnc‫ طالب ملکی را اعدام نکنید Petition to STOP the execution of Talib Malaki, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1xNsEnf‫ احمدی را اعدام نکنید Petition to STOP the execution of Hamed Ahmadi, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1xxWfmq‫ نعمتی را اعدام نکنید Petition to STOP the execution of Adrees Neimati, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1xxWcXN‫ دهقانی را اعدام نکنید Petition to STOP the execution of Jahangir Dehghani, brother of Jamshid Deghani who is also sentenced to death, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1xxWcXO‫ دهقانی را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Jamshid Dehghani, brother of Jahangir Dehghani who is also sentenced to death, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1xNsEns‫ محمدی را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Iranian political prisoner Sadiq Mohammadi:‬http://j.mp/1xNsFYw‫ احمدی را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Shahram Ahmadi, a political prisoner in Iran:‬http://j.mp/1xNsFYx‫ قادری فرد را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Iranian political prisoner Varia Ghaderifard:‬http://j.mp/1xNsGeM‫ شا نظری را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Behrooz Shanzari a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1wnwhxX‫ شا نظری را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Farzad Shanzari, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1wnwhy6‫ رحیمی را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Mokhtar Rahemi, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1wnwhyb‫ رحیمی را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Bahman Rahemi, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1wnwjGc‫ یاور رحیمی را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Mohammad Yavar Rahemi a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1ucLaXl‫ ملأیی را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Kamal Malaie, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1ucLd5k‫ غریبی را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Mohammad Gharebi, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1wnwjWJ‫ محمدی را اعدام نکنیدPetition to STOP the execution of Pooria Mohammmadi a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1tIkuIK‫ امینی را اعدام نکنید Petition to STOP the execution of Loghman Amini, a political prisoner sentenced to death by the Iranian government:‬http://j.mp/1xOaLEM‫ کاوه شریفی را اعدام نکنید Petition to STOP the execution of Kaveh Sharifi, a political prisoner sentenced to death by the Iranian government:‬http://j.mp/1xytDJW‫ ویسی را اعدام نکنید Petition to STOP the execution of Kaveh Vaisi, a political prisoner sentenced to death by the Iranian government:‬http://j.mp/1tIGRxN‫ بشارت را آزاد کنیدPetition to FREE Khosro Basharat, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1tIGRh9‫ سلیمی را آزاد کنیدPetition to FREE Farhad Salemi, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/14eVqo5‫ خسرو شرفی پور را آزاد کنیدPetition to FREE Khosro Sharafipour, a political prisoner in a prison in Iran:‬http://j.mp/1BbSCqg‫ زارعی را آزاد کنیدPetition to FREE Iranian political prisoner, husband and father of two young children, Ghadar Zarei:‬http://j.mp/1sFruXB‫ ریگی را آزاد کنیدPetition to FREE blogger and political prisoner, Sakhi Rigi, serving 20 years in a prison in Iran:‬http://j.mp/1wozDRs‫ فیروزی را آزاد کنید Petition to FREE Christian pastor and Iranian political prisoner Ebrahim Firouzi:‬http://j.mp/1udrEdc‫ سبک‌روح و شهناز جیزان را آزاد کنید Petition to FREE political prisoners, Christian pastor Farhad Sabokrooh and his wife Shahnaz Jizan, currently serving in Karoon prison of Ahwaz in Iran:‬http://j.mp/1wozGg6 video in Persian on how to sign a petition:ویدئو برای راهنمایی در امضا طومار برای آزادی زندانیان سیاسی:http://j.mp/1udrBxV‫ به اشتراک بگذارید‬

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: