آن ها به زندان عشق در بندند ملاقات امین و بهاره در زندان اوین ارغوانم آنجاست ا…

‫آن ها به زندان عشق در بندند

ملاقات امین و بهاره در زندان اوین

ارغوانم آنجاست
ارغوانم تنهاست…

منبع: فیسبوک امین احمدیان

http://bit.ly/NGfJ5Q


‫آن ها به زندان عشق در بندند‬
‫ارغوانم آنجاست ارغوانم تنهاست… _ملاقات امین و بهاره در زندان اوین منبع: فیسبوک امین احمدیان ‬http://bit.ly/NGfJ5Q

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: