#حقوق_بشر ─ نقش دولت روحانی در این جنایت علیه مردم ایران چیست؟ یک نکته کاملا…

‫#حقوق_بشر ─ نقش دولت روحانی در این جنایت علیه مردم ایران چیست؟

یک نکته کاملا بارز و روشن است و اینکه اگر هم اکنون جلیلی یا احمدی نژاد رئیس جمهور بود رژیم با این دست باز قادر به کشتار و اعدام نبود زیرا همه جهان یک صدا اعتراض میکردند. اما اکنون، با حضور دولت روحانی که گویا قرار است با آمریکا دوست شود و مذاکرات هسته ای را با خوبی و خوشی به پایان برساند و انشاء…‬


‫نقش دولت روحانی در این جنایت علیه مردم ایران چیست؟‬
سپیده دم
‫ یک نکته کاملا بارز و روشن است و اینکه اگر هم اکنون جلیلی یا احمدی نژاد رئیس جمهور بود رژیم با این دست باز قادر به کشتار و اعدام نبود زیرا همه جهان یک صدا اعتراض میکردند. اما اکنون، با حضور دولت روحانی که گویا قرار است با آمریکا دوست شود و مذاکرات هسته ای را با خوبی و خوشی به پایان برساند و انشاء ال…‬

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: