سلام رفيق خوبى؟! دلتنگتيم ياور هميشه مومن ما … مجيد مديونى فكر كنى فراموشت كرد…

‫سلام رفيق
خوبى؟!
دلتنگتيم ياور هميشه مومن ما …
مجيد مديونى فكر كنى فراموشت كرديم …
مجيد اين بيرون يه سرى خبراى خوب هست …
يه سرى از بچه ها رو آزاد كردند و ميگن قراره بقيه هم كم كم آزاد شن …
مجيد يه وقت اون تو نشكنى …
مجيد وايسا فدات شم … يادت كه نميره رسم ما ايستاده مردنه …
مجيد با هركى صحبت بچه هاى زندونى ميشه تو جزو اولين كسايى هستى كه اسمش به زبون مياد …
راستى مجيد شيوا ديشب ازدواج كرد … با پويش … انقدر خوشحال شديم
مجيد ميگن روحانى پيگير وضعيت زندانيان سياسيه …
ما كه باور نميكنيم تا تو رو آزاد نبينيم …
مجيد جون هر روز كلمه و رهانا و هرانا رو باز ميكنيم و ميگيم امروزه كه خبر آزادى مجيد بياد
مجيد تو محبوب دل همه مايى …
مجيد دوباره بايد رفت لب ساحل خليج فارس و با هم "درياى روزبه"رو بخونيم
دريا اولين عشق مرا بردى
دنيا دم به دم مرا تو آزردى
دريا سرنوشتم را به ياد آور
دنيا سرگذشتم را مكن باور

يه وقت فكر نكنى مردم بيخيالت شدنا
اينجا همه منتظرتند …

مجيد زود مياى بيرون … بايد اينطور بشه … بــــايد


Timeline Photos
سلام رفيق
خوبى؟!
دلتنگتيم ياور هميشه مومن ما …
مجيد مديونى فكر كنى فراموشت كرديم …
مجيد اين بيرون يه سرى خبراى خوب هست …
يه سرى از بچه ها رو آزاد كردند و ميگن قراره بقيه هم كم كم آزاد شن …
مجيد يه وقت اون تو نشكنى …
مجيد وايسا فدات شم … يادت كه نميره رسم ما ايستاده مردنه …
مجيد با هركى صحبت بچه هاى زندونى ميشه تو جزو اولين كسايى هستى كه اسمش به زبون مياد …
راستى مجيد شيوا ديشب ازدواج كرد … با پويش … انقدر خوشحال شديم
مجيد ميگن روحانى پيگير وضعيت زندانيان سياسيه …
ما كه باور نميكنيم تا تو رو آزاد نبينيم …
مجيد جون هر روز كلمه و رهانا و هرانا رو باز ميكنيم و ميگيم امروزه كه خبر آزادى مجيد بياد
مجيد تو محبوب دل همه مايى …
مجيد دوباره بايد رفت لب ساحل خليج فارس و با هم "درياى روزبه"رو بخونيم
دريا اولين عشق مرا بردى
دنيا دم به دم مرا تو آزردى
دريا سرنوشتم را به ياد آور
دنيا سرگذشتم را مكن باور

يه وقت فكر نكنى مردم بيخيالت شدنا
اينجا همه منتظرتند …

مجيد زود مياى بيرون … بايد اينطور بشه … بــــايد

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: