سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگزاری سازمان دانش آموختگان ایران جهت اجرای حکم یک سا…


سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگزاری سازمان دانش آموختگان ایران جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام به زندان تبریز منتقل شد.

طرح:یاسمن سامری


Timeline Photos
سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگزاری سازمان دانش آموختگان ایران جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام به زندان تبریز منتقل شد.

طرح:یاسمن سامری

Advertisements
Categories: didar, دیدار | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: